ENKELE AFSPRAKEN:

- Het seizoen 2017-2018 loopt van maandag 11 september 2017 tot 10 juni 2018.

- Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen trainingen, behalve voor de competitiegroepen, deze zijn op voorhand te bespreken met de trainers.

- Vrije dagen worden op voorhand meegedeeld in de nieuwsbrieven die per mail verspreid worden. Hierin komt alle nieuws en data van de evenementen uit de vereniging. Deze nieuwsbrief wordt via de website verstuurd.

- Inschrijven gebeurt steeds via deze website ('voor de leden') zodat alle administratieve gegevens correct ontvangen kunnen worden. U ontvangt een factuur per mail met het te betalen bedrag.

- Bij het inschrijven vragen wij u om akkoord te gaan met dit Algemeen Reglement. Zonder akkoord kan de gymnast niet ingeschreven worden.

LIDGELD:

- Het lidgeld wordt meegedeeld aan het begin van elk seizoen (begin juli).

- Het lidgeld vermindert verhoudingsgewijs als u het volgende trimester instapt.

- Het lidgeld wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen terugbetaald. (Bijvoorbeeld: langdurige ziekte met bewijs van de dokter)

- Betaal het lidgeld binnen de 7 dagen na ontvangst van de (gemailde) factuur. Nadien zal er, bij elke herinnering, een administratieve kost van 10 euro aangerekend worden.

- Per lid betaalt u 1 maal de jaarlijkse verplichte verzekering bij GymFed. Deze bijdrage bedraagt 12 euro en wordt mee op de factuur gezet. Dit bedrag blijft behouden, ongeacht het instapmoment.

- Vermeld bij betaling het juiste factuurnummer (OJE...). Een betaling kan immers slechts gecontroleerd worden wanneer de referentie correct is genoteerd.

- Na betaling van het lidgeld, wordt de gymnast ingeschreven bij GymFed.

- De leden die hun lidgeld niet tijdig of niet betalen, zijn niet verzekerd en kunnen dus geweigerd worden tijdens de lessen.

- In november kan er een gezinskorting bekomen worden. Voor families waarvan verschillende leden VOOR 01/10 hun factuur betaald hebben, wordt deze toegepast vanaf 3 inschrijvingen binnen 1 gezin.

- Het is mogelijk om de betaling van het lidgeld te spreiden over verschillende periodes. Gelieve daarvoor een mail te sturen naar Sabrina De Vos (caeyerstom@telenet.be).

VERZEKERING:

- De verzekering gaat in na betaling van het verzekeringsgeld (12 euro).   BELANGRIJK: bij onvolledige doorgave van gegevens (geen rijksregisternummer) bent u NIET verzekerd! Wees dus nauwkeurig bij het invullen van de inschrijvingsformulieren.

- Meld een ongeval tijdens de lessen steeds aan het clubbestuur/de trainer. Download de verzekeringspapieren onder het luik 'voor de leden - verzekering' op onze website en mail/bezorg de ingevulde formulieren binnen de 7 dagen aan Annick Van Garsse, gardil@telenet.be . Stuur de formulieren nooit zelf naar verzekering.

- U bent slechts verzekerd voor lessen en activiteiten georganiseerd door Omnigym Jong Edegem. Bovendien bent u ook verzekerd op weg naar of op weg terug van de club. 

PROEFPERIODE / PROEFLESSEN:

- Voor de selectiegroepen pre-competite, trampoline, rope-skipping en acrogym, zal in de eerste lessen van het seizoen aan de deelnemers gevraagd worden enkele proeven af te leggen om te testen welke groep het meest geschikt is voor de gymnast.

- De trainers bepalen de minimumeisen waaraan de gymnast moet voldoen.

- Trainers kunnen gymnasten toegang tot bepaalde groepen weigeren wanneer de veiligheid van de gymnast niet gegarandeerd kan worden.

- Nieuwe gymnasten kunnen maximaal 2 gratis proeflessen volgen in een groep naar keuze. Ga naar de les van uw keuze en verwittig de trainer dat je een proefles wenst te volgen. De trainer kan in bepaalde gevallen proeflessen weigeren, wanneer de veiligheid van de gymnast niet gegarandeerd kan worden. Nadien is de gymnast dan niet meer verzekerd.

VARIA:

- Fietsen worden steeds BUITEN op slot gezet (aan Fort V: bij voorkeur vastmaken aan de voorziene stangen).

- Omnigym Jong Edegem vzw is NIET verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke spullen tijdens de activiteiten van onze vereniging.

- Gelieve geen waardevolle spullen mee te brengen naar de trainingen of naar de activiteiten.

- Ouders die gymnasten komen brengen of afhalen worden verzocht om buiten in de gang te wachten om zo de les die bezig is niet te storen.

- Indien u vragen hebt voor 1 van de lesgevers, staan zij u graag te woord VOOR of NA de les, zodat de les op tijd kan starten.

- Voor een vlot verloop van de lessen vinden wij het belangrijk dat de leden OP TIJD in de les aanwezig zijn!!

- Er wordt niet met schoenen op de matten gegaan.

- Indien iemand vragen, opmerkingen, suggesties, ... heeft; kan u hiervoor mailen naar bestuur@ojedegem.be. In dringende gevallen, mag u ook telefonisch contact opnemen; na 19u. De gegevens van het bestuur zijn te vinden onder het luik 'Contact - Bestuur'.

Het Algemeen Reglement werd goedgekeurd door het bestuur op 21 augustus 2017.